فروش مقاله و پروژه

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۰۰ ق.ظ

جزئیات کامل :

عنوان کامل : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

تعداد صفحات : 250

دسته : حقوق

توضیحات :

پیشگفتـار  
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

فهرست مطالب

1- پیشگفتار                 1
2- مقدمه                 2          

 3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت               4
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                      5
 ب-  مفهوم کلی مسئولیت            6
 ج- مسئولیت در قرآن کریم                      7
 د- مسئولیت اخلاقی                           9
 هـ- مسئولیت اجتماعی            10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                    10
 الف- جنبه فردی مسئولیت             10
 ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه          12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری            15
 مفاهیم مسئولیت کیفری             16
 مسئولیت واقعی و انتزاعی             17
 مقایسه مسئولیت با تکلیف            19
 تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت            20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت            21
سابقه تاریخی مسئولیت               22

 الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                     24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام         25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                    25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات         27
3- موضوعی بودن مسئولیت          31
 - در ایران باستان                  31
 - در روم باستان                     33
 - در یونان باستان                     33
 ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                     33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                     36
مسئولیت کیفری در اسلام               37
 الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                  38
 ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام         40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                   40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                  42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                   43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                   44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                   47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران           46
 الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                   46
 ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                   47
 ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                   48
 د- مجازات اسلامی مصوب 1307                    48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                   50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                      51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا             51
 الف- اهلیت جنایی                         51
 ب- اهلیت مادی یا واقعی                      52
 ج- اهلیت جزائی            53
 مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                    54

 اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                    54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری            55
 قلمرو تقصیر در حقوق جزا              57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع           57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده        60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده         60
ب- تقصیر در قلمرو محدود                      61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات          62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری              63
 انواع اسناد در حقوق جزا            63
الف- اسناد یا انتساب مادی           63
ب- اسناد یا انتساب معنوی           64
 اسناد مادی و مسئولیت کیفری                     65
 اسناد معنوی و مسئولیت کیفری            66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی            67
ارکان و اهلیت جزایی              68
رکن اول- ادراک              68
 الف- مفهوم ادراک و تمییز           70
 ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری          72
 ج- عقل در مفهوم ادراک           73
 د- عقل در مقررات جزائی ایران           75
 هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام           76
رکن دوم- اختیار               78
 مفاهیم و کاربردهای اختیار           78
 الف- اختیار در لغت            78
 ب- اختیار در مفهوم فلسفی          79
بند اول- عنصر قدرت          80
بند دوم- عنصر اراده          80
 ج- اختیار در مفهوم حقوقی                    81
بند اول- مفهوم نقش اراده                    81

1- نقش اراده در رکن مادی جرم                 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم        83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق     83
1- اختیارات در لغت       84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات      84
رکن سوم- علم به قانون         85
 الف- مفهوم قانون          85
بند اول- نص جزایی        86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی      86
 ب- نقش علم به قانون        87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی    88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون     88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری    88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات     89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                            90
عوامل رافع مسئولیت کیفری         91
علل عدم مسئولیت کیفری          92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت       92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری        92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی       93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل     93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری       93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی      93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی     93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت       94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت   94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات           96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان              97

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی             97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری        99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری      100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت         101

11- فصل نهم) جنون              102
کودکی و مسئولیت کیفری            103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال           103
طفل کیست؟              104
مفهوم بلوغ              108
الف- مفهوم علمی بلوغ           108
ب- معیار بلوغ در قفسه            110
 بند اول- معیار بلوغ در کتاب          110
 بند دوم- معیار بلوغ در سنت          111
 بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ       111
اهمیت جرایم اطفال            113
مسئولیت جزایی اطفال            114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره       115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز          116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز            117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ        120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران         121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304       121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352        122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361        123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام         125
الف- بلوغ          125
ب- ادراک یا تمیز          126
 بند اول- حقوقی         127
 بند دوم- جزائیات         128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام        129

الف- سن عدم مسئولیت جزایی       130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی       130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل          131

12- فصل دهم) جنون          133
جنـون            133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین        133
جنون از مسایل موضوعی است         135
تعریف جنون            136
انواع جنون            137
اول- اختلالات سیستم عصبی       138
دوم- جنون اخلاق         140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر   140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون        146
الف- کارشناس روانی        146
ب- همکاری کارشناس و قاضی       147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران        148
جنون در قانون مجازات اسلامی        149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون        150
آثار جنون           152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم       155
الف- تقارن جنون یا جرم        155
ب- تلازم جنون یا جرم        157
ج- جنون کامل         157
تأدیب مجنون           158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون        158
مسئولیت مدنی مجنون         159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه        160
بخش اول- مفاهیم اجبار        161
 الف- تعریف اجبار        161
 ب- اجبار و اختیار        161

 ج- اجبار و اکراه        164
 د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار    167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه      167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون      167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار      167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار       168
 الف- اجبار مادی        168
بند اول- علل اجبار مادی      168
بند دوم- شرائط اجبار مادی      168
اجبار مادی با منشأ درونی      173
 ب- اجبار معنوی        174
بند اول- اجبار معنوی خارجی      174
شرایط اجبار معنوی خارجی      174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی      177
 نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری     177
 نقش تحریک در مسئولیت کیفری      178
 تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر      179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران     179
 الف- قانون مجازات عمومی       179
 ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی      179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار       181
 الف- اکراه در قتل        181
 ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد     182
 ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات      182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی      182
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار       182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه        183
بخش اول- مفاهیم جهل        184
تعریف اشتباه         184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن      185

 الف- جهل        185
 ب- اشتباه         186
 ج- غلط         187
 د- خطا         188
 هـ - سهو         188
 و- غفلت         189
 ز- نسیان         189
تفاوت میان جهل و نسیان        190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا        192
 الف- اشتباه در قانون       192
 ب- اشتباه در عمل        194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی      195
 الف- جهل مرکب        195
 ب- جهل بسیط (شبهه)       197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه     203
 الف- جهل و شبهه حکمیه       204
 ب- جهل و شبهه موضوعیه       204
 ج- جهل تقصیری        206
 د- جهل قصوری        206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی      207
 الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد      207
 ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات   210
 ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات    214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی   217
 الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری     217
 ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری     218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی   218
 الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری    218
بند اول- ادله برائت       219

بند دوم- قاعده درأ       220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل    221
 ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری    225
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل    226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام     227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی    227
 ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران  232
 الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد   232
1- جرم زنان        233
2- حد مسکر        234
3- جرم سرقت       235
 ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص   236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)    238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)   240
 ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه   241
بند اول- جهل حکمی       243
بند دوم- جهل موضوعی      244
خلاصه بحث           247
فهرست منابع و مآخذ


  • yasaman yas

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی